Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
 
Poniżej znajdziecie podstawowe dokumenty niezbędne rzeczoznawcy w procesie wyceny:
 
Wycena nieruchomości gruntowej
 1. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej
 4. Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)
Wycena nieruchomości zabudowanej
 1. Odpis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej
 4. Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy  
W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę.

Wycena nieruchomości lokalowej
 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego w przypadku nieruchomości lokalowej
 2. Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego – własnościowego lokalu mieszkalnego w przypadku lokalu spółdzielczego
 3. Rzut lokalu
 4. Dane powierzchniowo - kubaturowe
Wycena nieruchomości komercyjnych
 1. Odpis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
 4. Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
 5. Rzuty kondygnacji
 6. Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
 7. Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości
Wycena mienia zabużańskiego
 1. Orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polski
 3. Opis nieruchomości pozostawionej poza granicami Państwa
 4. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 5. Urzędowy opis mienia z ewentualnym planem sytuacyjnym
Wycena maszyn i urządzeń
 1. Wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych
 2. Dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.)

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?